เวอร์ชันเต็ม: [-- วินิจฉัยวุฒิ ป.โท เบื้องต้น แต่ไม่ทั้งหมด --]

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครู ค.ศ.ไทย ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสิทธิประโยชน์ของครูบรรจุใหม่ -> รวมเรื่อง ป.โท ขอปรับวุฒิ 13,240 -> วินิจฉัยวุฒิ ป.โท เบื้องต้น แต่ไม่ทั้งหมด [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

maehongson 2010-12-21 18:14
คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.
ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม
ผอ.ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ


จากการที่ได้มีการประกาศกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือ ต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับพ.ศ.2553 และจากมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยต้องได้รับการ เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูนั้น สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้รับข้อหารือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับการเลื่อนขั้น เงินเดือนครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอหารือว่ากรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ได้ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้วและได้รับอนุมัติให้ดำรง ตำแหน่งครูในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 จะปรับให้ได้รับเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าวข้างต้นก่อนเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี หรือจะเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีก่อน แล้วจึงปรับให้ได้รับเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ.

จากข้อหารือดังกล่าวข้างต้น ก.ค.ศ.พิจารณาแล้ว มีมติให้ครูผู้ช่วยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้วและได้ รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งครู ในวันที่1 ตุลาคม 2553 ปรับเงินเดือนตามกฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับพ.ศ.2553 ก่อน แล้วจึงสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี

ยกตัวอย่าง เช่น 1) นาย ก ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 7,940 บาท ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปีแล้วและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ต้องปรับให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ขั้น 10,770 บาทก่อน แล้วจึงสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 2)นาย ข ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยคุณวุฒิปริญญาโททั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2553 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ9,700 บาท เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปีแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ในวันที่ 1 ตุลาคม2553 ต้องปรับให้ได้รับเงินเดือนในอันดับคศ.1 ขั้น 13,240 บาทก่อน แล้วจึงสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี และ 3) นาย ค.ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยคุณวุฒิปริญญาเอก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม2551 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 13,110 บาท เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปีแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ในวันที่ 1 ตุลาคม2553 ต้องปรับให้ได้รับเงินเดือนในอันดับคศ.1 ขั้น 17,560 บาทก่อน แล้วจึงสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี

ยังมีคำอธิบายประกอบกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือ ต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553 ที่น่าสนใจอีกหลายกรณี จะได้นำมาเสนอในโอกาสต่อไปที่มา- หนังสือพิมพ์มติชน


กระผมไปเจอบทความนี้โดยบังเอิญจึงนำมาเผยแพร่และให้ท่านวินิจฉัยกัน ตามประสาครู ป.โท ที่เรียนเพิ่มเติมมาจาก 4 ปี ไม่ได้เรียนมา 6 ปีรวดเหมือนคนอื่นเขา จึงทราบความคิดเห็นของพี่ท่าน ทั้งหลายว่าคิดเห็นเป็นประการใด เขาไม่ได้สนใจใยดีใน กฏ กคศ. (7) เรื่องการพัฒนาตนเองหลังจากบรรจุแต่งตั้ง เลยหรือนี่ แม้กระทั่งการวินิจฉัยจากผู้รู้ก็ไม่ได้วินิจฉัยข้อนี้หรือเอาเปรียบเทียบกันเลยแม้แต่น้อย เศร้าใจครับเมื่อไหร่จะยุบสภาซักที จะเลือกคนของเพื่อไทย ไปเป็น รมต.ศึกษา โดยเฉพาะท่านชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ท่านเยี่ยมมากๆๆๆๆๆๆๆ

อ้างอิงจากเวป ครูไทย........
http://www.kruthai.info/main/board01_/showss.php?Category=find&No=390
maehongson 2010-12-21 19:03
เอาเอกสารมาเพิ่มเติมครับ

คำวินิจฉัย กฏ กคศ. ที่ได้มีการวินิจฉัยออกมาแล้ว โดยเฉพาะป.โท ครับ ยังไม่มีการวินิจฉัยว่าจะได้รับ 13240 หรือไม่แต่ผมไม่รู้ว่าจะมีการพิจารณาเปลี่ยนอะไรอีกหรือเปล่า ลองโหลดไปศึกษาดูกันนะครับ

(6) ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง
และกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในอันดับและขั้นใด ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นนั้น
คำอธิบาย
ก.ค.ศ. มีอำนาจและหน้าที่รับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
คุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และเมื่อผู้ใดได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเงินเดือน
ที่ควรได้รับไว้ในอันดับและขั้นใด ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นนั้น ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ตัวอย่างที่1
นาง ฐ. คุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปีซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้
ได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 7,940 บาท (ขั้นต่ำของอันดับครูผู้ช่วย คือ ขั้น 8,700 บาท) เมื่อได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย จะได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 7,940 บาท
ตัวอย่างที่2
นาย ฑ. คุณวุฒิปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 9,700 บาท (ขั้นต่ำของอันดับครูผู้ช่วย คือ ขั้น 8,700 บาท) เมื่อได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยจะได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 9,700 บาท
ตัวอย่างที่3
นาย ฒ. คุณวุฒิปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 13,110 บาท (ขั้นต่ำของอันดับครูผู้ช่วย คือ ขั้น 8,700 บาท) เมื่อได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย จะได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 13,110 บาท
(7) ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองหลังจากบรรจุและแต่งตั้ง และกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับ
ในอันดับและขั้นใด ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายสั่งให้ได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนในอันดับและขั้นที่ ก.ค.ศ. กำหนด
คำอธิบาย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรการศึกษา
หรือวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ภายหลังจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายสั่งให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับและขั้นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ตัวอย่างที่1
นาย ณ. คุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 7,940 บาท
ต่อมาได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ.
รับรอง และกำหนดให้ได้รับเงินเดือน ขั้น 9,700 บาท ดังนั้น ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมาย จึงต้องสั่งให้ นาย ณ.ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ จากขั้น 7,940 บาท เป็นขั้น 9,700 บาท
ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ตัวอย่างที่2
นาย ด. คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 7,940 บาท
ต่อมาได้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และ
กำหนดให้ได้รับเงินเดือน 8,700 บาท ดังนั้น ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จึงต้อง
สั่งให้ นาย ด. ได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 8,700 บาท ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

นิรัน 2010-12-21 23:10
เมื่อไรปริญญาโทอย่างพวกเราจะได้ครับ(น่าสงสารจัง)

kru_nichuda 2010-12-22 00:12
นั่นซิ

2217 2010-12-24 12:16
เบื่อที่จะฟังเรื่องการปรับเลื่อนขั้นเงินเดือนเต็มทน.... เบื่อจะฟังประชาธิปัตย์โม้เต็มแก่...เบื่อ ก.ค.ศ.เต็มที..... ทำไมการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้นักการเมืองรวดเร็วติดจรวด..แล้วทำไมการพิจารณาปรับเงินเดือนครูจบป.โท (ระหว่างครูผู้ช่วย หรือเป็นครู) ไม่มีวี่แววเลย..แล้วเมื่อไรประเทศไทยจะมีความยุติธรรมกับคนจน ชนผู้น้อย... ซะทีเน๊อะ..ปลงปลงปลง ป......ล........ง.........

nitty.t5 2010-12-24 21:21
เบื่อเหมียนนนนนนนกัน..........

maehongson 2010-12-25 11:07
ขอขอบคุณ ท่านผู้ที่ให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยนะครับ พึ่งรู้จริงๆๆๆว่าให้คะแนนโพสต์ได้ด้วย ยังไงผมก็จะติดข่าวเรื่องการปรับ ป.โท มาเผยแพร่ให้ได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับ สำหรับ ป.โทยังมีความหวัง นิดๆๆๆๆๆๆๆ เพราะคำอธิบายบอกค่าว่า จบหลังบรรจุจะปรับให้จาก 7940 เป็น 9700 แต่ยังไม่อธิบายชัดเจนว่าเมื่อพ้นปรเมินจะปรับไม่ได้ 13240 เขายังเปิดช่องไว้คงต้องรอคำวินิจฉัยหากมีการฟ้องศาลครับ

นิรัน 2010-12-26 09:42
เบื่อจังรัฐบาลชุดปัจจุบันเมื่อไรจะปรับปริญญาโทอย่างพวกเรา

2217 2010-12-29 15:22
เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย..รัฐบาลชุดนี้.เซ็ง.....บริหารงานระบบเดิม..(ยุค ชวน  หลีกภัย) และไม่เห็นด้วยกับการขึ้นเงินเดือนให้ อบต. เพราะอบต.ไม่มีมาตรฐานการทำงาน  ไม่เห็นช่วยพัฒนาโรงเรียนบ้างเลย ขี้เก็ก ขี้อวดบารมี..  ทำงานไม่เป็น  ความคิดงี่เง่า  ทำเอาแต่หน้า ของบก็ยาก ทั้งปีก็ได้แต่อาหารเสริม(นม)ค่าอาหารกลางวันแถมขอลดค่าอาหารเด็กอีกต่างหาก ทีจัดงบไปเที่ยวต่างประเทศมีทุกปี อบต.ทั่วประเทศเป็นอย่างนี้บ้างไหม

maehongson 2011-01-02 08:15
ตอนนี้ทราบว่ามีหลายท่านได้โทรไปสอบถามเรื่อง การปรับวุฒิป.โทที่ กคศ. ซึ่งได้รับการยืนยันว่าปรับไม่ได้ เหตุผลเพราะว่า
1. พวกเราจบโทหลังจากการบรรจุแต่งตั้ง ได้รับเงินเดือนๆแรก 7940 บาท บรรจุด้วยวุฒิ ป.ตรี (จ่ายค่าสมัครสอบ วุฒิป.ตรี)  แล้วมาเรียนต่อโททีหลัง
2. ท่านที่เรียนจบโทก่อนบรรจุ แต่สอบบรรจุได้ด้วยวุฒิป.ตรี เมื่อรายงานตัว ก็ถือว่าบรรจุด้วยวุฒิป.ตรี แต่มีป.โทพ่วง รับเงินเดือนๆแรก 7940 บาท
ทั้งข้อ 1 -2 เมื่อผ่านประเมินจะได้ 10770 เป็นอย่างต่ำ

ดังนั้นคนที่จะได้ 13240  ต้องจบโทก่อนบรรจุ แล้วสอบได้ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วุฒิที่สมัครสอบ ป.โท ตามสาขาที่เปิดสอบ ได้รับเงินเดือนๆแรก 9700 บาท เมื่อผ่านการประเมินจะได้รับ 13240 บาท เท่านั้น นอกนั้นหมดสิทธิ์ ไม่เข้าเกณฑ์

คงต้องรอทางชมรม คศ.1 ฟ้องกันล่ะครับ เพราะผมเองก็ได้ลง คำอธิบายแล้วแต่คำอธิบายยังไม่ได้ชี้แจงเรื่อง เงินเดือนเมื่อรับ 7940 ขอปรับเป็น 9700 ผ่านประเมินจะขอรับ 13240 เลยครับ

misa_ae 2011-02-09 11:59
กฎก็กฎเดียวกันทั่วประเทศทำไมตีความยากเย็นและไม่เหมือนกัน..มันก็น่าเบื่อประเทศไทย

chanwit 2011-06-15 22:12
โคตรเบื่อ กคศ

kru.saksit 2011-06-15 23:06
คำอธิบายกฎ ไม่ชอบธรรมครับ   เป็นแค่เอกสาร word document ธรรมดาๆ

spy 2011-09-27 15:43
ถ้าตามนี้ ผม ครู คศ. 1 ไปเรียนต่อโทจนจบ ทำไมไม่ได้ปรับ 13240 ไปฟ้องศาลปกครองเลยดีใหม
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(7) ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองหลังจากบรรจุและแต่งตั้ง และกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับ
ในอันดับและขั้นใด ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายสั่งให้ได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนในอันดับและขั้นที่ ก.ค.ศ. กำหนด
คำอธิบาย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรการศึกษา
หรือวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ภายหลังจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายสั่งให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับและขั้นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ตัวอย่างที่1
นาย ณ. คุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 7,940 บาท
ต่อมาได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ.
รับรอง และกำหนดให้ได้รับเงินเดือน ขั้น 9,700 บาท ดังนั้น ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมาย จึงต้องสั่งให้ นาย ณ.ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ จากขั้น 7,940 บาท เป็นขั้น 9,700 บาท
ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ตัวอย่างที่2
นาย ด. คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 7,940 บาท
ต่อมาได้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และ
กำหนดให้ได้รับเงินเดือน 8,700 บาท ดังนั้น ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จึงต้อง
สั่งให้ นาย ด. ได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 8,700 บาท ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

maehongson 2011-10-03 17:12
ตอนนี้ก็มีการ ร้องเรียนกันอยู่ครับ แต่รู้สึกว่า รัฐบาลจะพยายามกลับปัญหาเหล่านี้ด้วยการให้ เงิน ป.ตรี ป.โท ตามที่เป็นข่าว โดยไม่สนปัญหาเดิม แบบว่าปรับให้แล้วก็น่าจะพอใจประมาณนั้น เยียวยาคนเก่า เอาใจคนใหม่ไงครับ

jeerawuth 2012-03-18 13:31
หวัดดีทุกคน
ผมมีเรื่องอยากให้เพื่อนๆที่เข้าใจในเรื่องนี้อธิบายให้ผมหน่อยนะ
กรณีของผม คือ ผมบรรจุในเดือน พฤษภาคม 53 และจะต้องผ่าุนครูผู้ช่วยไปเป็นครู คศ 1 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 55 ผมอยากจะถามว่่าถ้าผมจบหลังจากผ่าน ครูคศ 1 ไปแล้ว ผมสามารถปรับวุฒิและเงินเดือนได้หรือไม่ และมีอีกอย่างหนึ่งที่ถามทางเขตมาว่า ถ้าจบหลังผ่าน คศ 1 แล้วต้องมีเงินเดือนไม่เกิด 10,910 บาท ถึงจะปรับได้ จริงหรือไม่  ยังไงช่วยตอบให้แน่ชัดและคลายความกังวลนะคับ

maehongson 2012-03-22 07:58
อ้างอิง
อ้างอิงโพส 15 ต้นฉบับโพสโดย jeerawuth เมื่อ 2012-03-18 13:31 :
หวัดดีทุกคน
ผมมีเรื่องอยากให้เพื่อนๆที่เข้าใจในเรื่องนี้อธิบายให้ผมหน่อยนะ
กรณีของผม คือ ผมบรรจุในเดือน พฤษภาคม 53 และจะต้องผ่าุนครูผู้ช่วยไปเป็นครู คศ 1 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 55 ผมอยากจะถามว่่าถ้าผมจบหลังจากผ่าน ครูคศ 1 ไปแล้ว ผมสามารถปรับวุฒิและเงินเดือนได้หรือไม่ และมีอีกอย่างหนึ่งที่ถามทางเขตมาว่า ถ้าจบหลังผ่าน คศ 1 แล้วต้องมีเงินเดือนไม่เกิด 10,910 บาท ถึงจะปรับได้ จริงหรือไม่  ยังไงช่วยตอบให้แน่ชัดและคลายความกังวลนะคับ


ตอบข้อที่ 1 ถ้าจบป.โทหลังผ่านครูผู้ช่วย ก็ปรับได้แค่ วุฒิ ในกพ 7  เพราะว่าเงินเดือนขั้นต่ำเมื่อผ่านการประเมินจะมากกว่า 9700
ตอบข้อที่ 2 เมื่อผ่านคศ. เงินเดือนไม่ถึง 10910 เขาจะปรับให้ได้ 10910
ตอบข้อที่ 3 เมื่อผ่านคศ.1 จะขอปรับ 13240 ไม่ได้ทุกกรณีเพราะว่า ไม่ได้สอบบรรจุมาด้วยวุฒิ ป.โท ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

rainnynaja 2013-02-21 21:39
จบก่อนบรรจุ ไม่มีผลอะไรเลยในชีวิต เศร้า ทั้งที่ก็มีวุฒิปโทเหมือนกัน

heart1 2013-05-21 21:13
ผมขอถามหาความเป็นธรรม
ข้อที่  1  ตอนที่เรียนไม่เปิดครู  5  ปีเราก็เรียนครู  4  ปี  เราผิดตรงไหน?พวกเราก็สอนมาก่อนยังเงินเดือนไม่สู้ครู  5  ปีไม่ยุติธรรม  
ข้อที่  2  จบ  ป. โทก่อนบรรจุกลับไม่ปรับเงินเดือน  แล้วคุณเปิดให้เราสอบแล้วเราจะไปสอบที่ไหนละครับ  ไม่ยุติธรรม  คนที่จบก่อนเขาก็ใช้เงินในนการไปเรียนเหมือนกันนะครับเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงิน  ไม่ยุติธรรม  ถ้ายั้งงั้นคนเก่งๆๆก็ไม่อยากเป็นครูหรอกครับ  อย่างเช่นคนจบปริญญาเอกก็ต้องใช้วุฒิ  ป.สมัครสิครับแล้วก็ต้องได้รับเงินเดือน ป.ตรีสิครับฝากด้วยครับทุกคน


เวอร์ชันเต็ม: [-- วินิจฉัยวุฒิ ป.โท เบื้องต้น แต่ไม่ทั้งหมด --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code © 2003-09 PHPWind แปลโดย: i7Forums ไอเซเว่นฟอรั่ม พัฒนา PHPWind, PBDigg, Bo-Blog สำหรับคนไทย
Time 0.014220 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us