เวอร์ชันเต็ม: [-- บรรจุหลังปี 36 อยากได้บำนาญ จะมีแนวทางยังไงบ้าง --]

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครู ค.ศ.ไทย ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสิทธิประโยชน์ของครูบรรจุใหม่ -> ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ / เรื่องทั่วไป -> บรรจุหลังปี 36 อยากได้บำนาญ จะมีแนวทางยังไงบ้าง [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

ktlkhem 2010-12-19 16:15
เรียน เพื่อนครูที่บรรจุหลังปี 2536  ทุกท่าน เราพอจะมีแนวทางยังใงให้เราได้รับบำนาญ อย่างครูรุ่นก่อน

kru_bua 2010-12-19 22:47
รอความฝันอันริบหรี่ของ "บำนาญแห่งชาติ" มั้งคะ???

kru_rungkan 2010-12-20 13:43
กบข. กับ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ

Posted by บำนาญ on May 31st, 2010

สำหรับข้าราชการไทยในปัจจุบัน อนาคตในการรับประโยชน์ภายหลังเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการไปนั้น การรับบำเหน็จบำนาญ เป็นไปตาม กม. 2 ฉบับ คือ
1.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
2. พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ 2539
สำหรับสิทธิการรับบำเหน็จบำนาญ เป็นดังตารางข้างล่าง ครับ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-พระราชกฤษฎีการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ข้าราชการคนใด จะรับเงินบำเหน็จบำนาญตาม กม.2 ฉบับที่กล่าวถึง ฉบับใดนั้น ขึ้นอยู่กับสองกรณี คือ
1.   ถ้าเป็นข้าราชการหลัง 27 มี.ค.2540 ทุกคนถูกบังคับให้เป็นสมาชิก กบข. จึงรับบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ. กบข.2539
2.   ถ้าเป็นข้าราชการก่อน 27 มี.ค.2540 มีให้เลือก 2 แบบ คือ
2.1 ถ้าสมัครเป็นสมาชิก กบข. ก็รับบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.กบข.2539
2.2 ถ้าไม่เป็นสมาชิก(ไม่สมัครเป็น) กบข. ก็รับบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2494
สิทธิข้าราชการรับบำเหน็จบำนาญ ของ พรบ.สองฉบับ นั้น เหมือนกันครับ  คือ  ถ้าครบหลักเกณฑ์รับบำนาญ  สามารถเลือกรับ บำเหน็จ หรือ บำนาญ ก็ได้
แต่ต่างกัน ในเรื่องวิธีคิดบำเหน็จบำนาญ
และแตกต่างกันอีก คือ  ถ้าเป็นสมาชิก กบข. จะได้รับ  เงินพิเศษ ต่างหาก คือ  1.เงินสะสม  2.เงินสมทบ  3. ดอกผลจาก 1+2
และถ้าเป็น ข้าราชการก่อน 27 มี.ค.2540 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มต่างหากอีก 2 อย่างคือ  1.เงินประเดิม (เงินเดือน ๆ มี.ค.2540 คูณ 25 โดยประมาณ)   2.เงินชดเชย (ร้อยละ 2 ของเงินเดือน ๆ มี.ค.2540 ทุกๆ เดือนจนถึงเวลาเกษียณ)
ทั้งนี้เพราะ ผลตอบแทนจาก (1)เงินสะสม + (2) เงินสมทบ ที่ได้ จะน้อยกว่าข้าราชการ หลัง 27 มี.ค.2540
สำหรับความแตกต่างเรื่องวิธีคิดบำนาญ (เงินรายเดือนรับหลังออกจากราชการ)
บำนาญข้าราชการ (กรณีมิได้เป็นสมาชิก กบข.)
บำนาญ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ (นับเป็นปีเศษของปีเกินครึ่งนับเป็น 1 ปี)หารด้วย 50
บำนาญข้าราชการ (กรณีเป็นสมาชิก กบข.)
บำนาญ = เงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ  (การนับเวลาราชการ ให้นับจำนวนปีรวมเศษของปี ซึ่งเป็นเดือนและวันด้วย)
หารด้วย 50
ทั้งนี้ เงินบำนาญที่คำนวณได้ต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย

คิดว่าได้รับบำนาญเหมือนกัน แต่เป็นของ กบข.


ktlkhem 2010-12-26 18:36
ขอขอบพระคุณ kru_rungkan  เป็นอย่างสูงครับ

krunatadee 2010-12-26 21:00
เยี่ยม

artkorat 2011-01-14 15:17
ขอบคุณทุกท่านครับ

pnook 2011-01-14 20:17
ท้องถิ่นยังมีอยู่นะคะ บำนาญ แต่ต้องอายุราชการ 25 ปีขึ้นไป


เวอร์ชันเต็ม: [-- บรรจุหลังปี 36 อยากได้บำนาญ จะมีแนวทางยังไงบ้าง --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code © 2003-09 PHPWind แปลโดย: i7Forums ไอเซเว่นฟอรั่ม พัฒนา PHPWind, PBDigg, Bo-Blog สำหรับคนไทย
Time 0.012160 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us